در دسته‌بندی آموزش‌های کوتاه که آموزشک نام دارد قرار می‌گیرد.